Toimenkuvat

Toimenkuvat

Tälle sivulle on listattu lippukunnan virkailijoiden toimenkuvat ja vastuualueet.

Lippukunnanjohtaja (lpkj)

 • Vastaa viimekädessä lippukunnan toiminnasta.
 • Johtaa toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
 • Tuntee lippukunnan perusteellisesti.
 • Pitää yhteyttä vanhempiin, taustayhteisöön, piiriin, SP:hen ja lähilippukuntiin.
 • Tekee yhteistyötä muiden johtajien kanssa.
 • Edustaa lippukuntaa erilaisissa tapahtumissa ja kokouksissa.
 • Kutsuu koolle hallituksen ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa.
 • Kutsuu koolle johtajaneuvoston ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa.
 • Huolehtii lippukunnan toiminnan kehittämisestä.
 • Tarttuu asioihin ajoissa, ennen ongelmien syntymistä.
 • Vastaa turvallisuusohjeiden noudattamisesta kaikessa lippukunnan toiminnassa.
 • Kouluttautuu tehtäväänsä ja pitää osaamistaan yllä.
 • kouluttaa itselleen seuraajan.

Koulutus:

 • Partiojohtajaperuskurssi
 • Lippukuntatoimijakurssi / lippukunnan johtaminen -koulutus
 • Ko-Gi-kurssi eli partiojohtajien jatkokoulutus
 • Turvallisesti yhdessä

Lippukunnanjohtajan apulainen (lpkja)

 • On lippukunnanjohtajan sijainen.
 • Hoitaa erikoistehtäviä, joista on sovittu lippukunnanjohtajan kanssa.
 • Auttaa muita johtajia tehtävien kasaantuessa.
 • Edustaa lippukuntaa yhdessä lippukunnanjohtajan kanssa.
 • Kouluttautuu tehtäväänsä ja pitää osaamistaan yllä.
 • Kouluttaa itselleen seuraajan.

Koulutus:

 • Partiojohtajaperuskurssi
 • Lippukuntatoimijakurssi / lippukunnan johtaminen -koulutus
 • Ko-Gi-kurssi eli partiojohtajien jatkokoulutus
 • Turvallisesti yhdessä

Pestijohtaja

 • Huolehtii, että kaikkien lippukunnassa toimivien vapaaehtoisten kanssa käydään hyvä pestikeskustelu ja he tietävät, mitä heiltä odotetaan sekä mitä tukea ja koulutusta pestiin on tarjolla.
 • Kouluttaa ja innostaa ne lippukunnan toimijat, jotka pitävät pestikeskusteluja muille, pestijärjestelmän hyvään ja tavoitteelliseen käyttöön
 • Ymmärtää pestin tavoitteen ja pestijärjestelmän mahdollisuudet lippukuntalaisten innostamiseen, motivoimiseen ja kehittymiseen
 • Ylläpitää ja kehittää pestijärjestelmää lippukunnassa niin, että pestit ovat määräaikaisia ja nousujohteisuus toteutuu. Huomioi ja suunnittelee, keitä pesteissä toimii nyt, ja keitä jatkossa
 • Kouluttautuu tehtäväänsä ja pitää osaamistaan yllä.
 • Kouluttaa itselleen seuraajan.

Koulutus:

 • Partiojohtajaperuskurssi
 • Pestijohtajakoulutus
 • Ko-Gi-kurssi eli partiojohtajien jatkokoulutus
 • Turvallisesti yhdessä

Ohjelmajohtaja

 • Tuntee lippukunnan kaikkien ikäkausien tilanteen
 • Pestaa ikäkausivastaavat/ johtajat ja luotsit
 • Huolehtii, että jokainen ikäkausi toteuttaa ikäkauden partio-ohjelmaa
 • Varmistaa yhdessä ikäkausivastaavien kanssa, että lippukunnan ryhmien toiminta on suunnitelmallista
 • Huolehtii, että kaikille ikäkausille on tarjolla partio-ohjelman mukaiset ikäkausitapahtumat joko lippukunnan, alueen, piirin tai keskusjärjestön järjestämänä
 • Koordinoi ikäkausivastaavien yhteistä toimintaa ja kannustaa ikäkausijohtajia, luotseja ja ikäkausivastaavia toimimaan yhdessä.
 • Tuntee Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n turvallisuusohjeet ja varmistaa, että toiminta on niiden mukaista.
 • Kouluttautuu tehtäväänsä ja pitää osaamistaan yllä.
 • Kouluttaa itselleen seuraajan.

Koulutus:

 • Partiojohtajaperuskurssi
 • Ohjelmajohtajakoulutus
 • Ko-Gi-kurssi eli partiojohtajien jatkokoulutus
 • Turvallisesti yhdessä

Sihteeri

 • Vastaa hallituksen ja johtajaneuvoston pöytäkirjoista.
 • Tiedottaa kokouksista ja päätöksistä.
 • Vastaa lippukunnan postista.
 • Hoitaa yhteyksiä taustayhteisöön, piiriin ja SP:hen.
 • Kouluttautuu tehtäväänsä ja pitää osaamistaan yllä.
 • Kouluttaa itselleen seuraajan.

Koulutus:

 • Partiojohtajaperuskurssi
 • Sihteeerikoulutus
 • Lippukuntatoimijakurssi / lippukunnan johtaminen -koulutus
 • Ko-Gi-kurssi eli partiojohtajien jatkokoulutus

Rahastonhoitaja

 • Hoitaa lippukunnan rahaliikennettä ja pitää siitä kirjaa.
 • Seuraa rahankäyttöä ja raportoi siitä hallitukselle.
 • Vastaa talousarvion laatimisesta.
 • Vastaa tilinpäätöksen ja -tarkastuksen tekemisestä.
 • Kehittää ja ohjaa lippukunnan varainhankintaa.
 • Kouluttautuu tehtäväänsä ja pitää osaamistaan yllä.
 • Kouluttaa itselleen seuraajan.

Koulutus:

 • Partiojohtajaperuskurssi

Jäsenrekisterinhoitaja

 • Vastaa lippukunnan jäsenrekisteristä ja pitää lippukunnan jäsenluettelon ajantasaisena.
 • Käsittelee jäsenhakemukset, eroanomukset ja jäsenten erottamiset hallituksen päätösten mukaan.
 • Opastaa ja auttaa lippukunnan jäseniä ja huoltajia omien tietojensa ja huollettaviensa tietojen päivittämisessä jäsenrekisteriin.
 • Opastaa ja auttaa lippukunnan johtajapesteissä toimivia ryhmiensä ja järjestämiensä tapahtumien tietojen päivittämisessä jäsenrekisteriin.
 • Tarkistaa aktiivisesti ja jatkuvasti toimintavuoden aikana, että toiminnassa mukana olevat partiolaiset ovat lippukunnan jäseniä ja jäsenmaksu on maksettu.
 • Pitää jäsenrekisterissä yllä ryhmien tietoja ja sähköpostilistoja.
 • Kouluttaa lippukunnan muut jäsenrekisterin käyttäjät jäsenrekisterin käyttöön.
 • Kouluttaa itselleen seuraajan.

Koulutus:

 • Partiojohtajaperuskurssi
 • Lippukuntatoimijakurssi / lippukunnan johtaminen -koulutus

Tarpojaluotsi

 • Tukee tarpojavartion toimintaa.
 • Pitää johtajaneuvoston ajan tasalla luotsaamansa vartion toiminnasta ja tilanteesta.
 • Kouluttaa itselleen seuraajan.

Koulutus:

 • Partiojohtajaperuskurssi
 • Luotsikurssi
 • Turvallisesti yhdessä

Samoajaluotsi

 • Tukee samoajien toimintaa.
 • Pitää johtajaneuvoston ajan tasalla luotsaamiensa samoajien toiminnasta ja tilanteesta.
 • Kouluttaa itselleen seuraajan.

Koulutus:

 • Partiojohtajaperuskurssi
 • Luotsikurssi
 • Turvallisesti yhdessä

Vaeltajaluotsi

 • Tukee vaeltajien toimintaa.
 • Pitää johtajaneuvoston ajan tasalla luotsaamiensa vaeltajien toiminnasta ja tilanteesta.
 • Kouluttaa itselleen seuraajan.

Koulutus:

 • Partiojohtajaperuskurssi
 • Luotsikurssi
 • Turvallisesti yhdessä

Akela

 • Johtaa laumaa ja pitää huolta sen hyvinvoinnista.
 • Pitää yhteyttä laumalaisten vanhempiin.
 • Suunnittelee ja toteuttaa lauman toimintaa.
 • Huolehtii tiedonkulusta lauman ja kotien välillä.
 • Huolehtii turvallisuusohjeiden noudattamisesta lauman toiminnassa.
 • Pitää ohjelmajohtajan ajan tasalla lauman toiminnasta ja tilanteesta.
 • Kouluttautuu tehtäväänsä ja pitää osaamistaan yllä.

Koulutus:

 • Partiojohtajaperuskurssi
 • Akelakurssi
 • Turvallisesti yhdessä

Sudenpentuikäkausivastaava

 • ...

Koulutus:

 • ...

Sampo

 • Johtaa seikkailijajoukkuetta.
 • Pitää yhteyttä seikkailijoiden vanhempiin.
 • Suunnittelee ja toteuttaa joukkueensa toimintaa.
 • Huolehtii tiedonkulusta joukkueen, kotien ja lippukunnan välillä.
 • Huolehtii turvallisuusohjeiden noudattamisesta joukkueen toiminnassa.
 • Pitää johtajaneuvoston ajan tasalla joukkueen toiminnasta ja tilanteesta.
 • Kouluttautuu tehtäväänsä ja pitää osaamistaan yllä.

Koulutus:

 • Partiojohtajaperuskurssi
 • Sampokurssi
 • Turvallisesti yhdessä

Tarpojavartionjohtaja

 • Johtaa tarpojavartiota.
 • Pitää yhteyttä tarpojien vanhempiin.
 • Suunnittelee ja toteuttaa vartionsa toimintaa.
 • Huolehtii tiedonkulusta vartion, kotien ja lippukunnan välillä.
 • Huolehtii turvallisuusohjeiden noudattamisesta vartion toiminnassa.
 • Pitää tarpojaluotsin ajan tasalla vartion toiminnasta ja tilanteesta.
 • Kouluttautuu tehtäväänsä ja pitää osaamistaan yllä.

Koulutus:

 • Ryhmänohjaajakurssi (ROK)
 • Turvallisesti yhdessä

Samoajavartionjohtaja

 • Johtaa samoajavartiota, vertaisjohtaja.
 • Suunnittelee ja toteuttaa vartionsa toimintaa yhdessä vartion kanssa.
 • Pitää samoajaluotsin ajan tasalla vartion toiminnasta ja tilanteesta.
 • Kouluttautuu tehtäväänsä ja pitää osaamistaan yllä.

Koulutus:

 • Ryhmänohjaajakurssi (ROK)
 • Turvallisesti yhdessä

Ansiomerkkivastaava

 • On henkilö, jolle muut partiojohtajat esittävät ansiomerkkien hakemista.
 • Hoitaa ansiomerkkihakemusten laatimisen ja tarvittavien suositusten hankkimisesta sekä toimii lippukunnanjohtajan tai lippukunnanjohtajan apulaisen kanssa hakemusten allekirjoittajana.
 • Pitää yllä lippukunnan ansiomerkkitilastoa ja ansiomerkkitähtikarttaa.
 • Huolehtii ansioituneiden lippukunnan jäsenten tasapuolisesta kohtelusta ja huolehtii, että oikeille henkilöille haetaan oikeita merkkejä oikeaan aikaan.
 • Kouluttaa lippukunnan jäsenille ansiomerkkiasioita ja ylläpitää omaa tietämystään ansiomerkkikäytännöistä. On tarvittaessa yhteydessä piirin ja SP:n ansiomerkkitoimikuntiin.
 • Kouluttaa itselleen seuraajan.

Koulutus:

 • Partiojohtajaperuskurssi
 • Heraldiikkakurssi

Turva-aikuinen

 • Tuntee perusteellisesti Turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen ohjeet, turvalliset toimintatavat ja toiminnan kaltoinkohtelutilanteissa.
 • Tekee tunnetuksi lippukuntalaisille, että häneltä saa kysyä ja kertoa kaltoinkohtelusta sekä omalta että muiden partiolaisten osalta.
 • On läsnä lippukunnan arjessa ja tapahtumissa, niin että häntä on helppo lähestyä.
 • Tukee lippukunnan johtajistoa Turvallisesti yhdessä -ohjeistukseen liittyen.
 • On tarvittaessa yhteydessä piiriin turvallisuusasioihin liittyen.
 • Tarvittaessa tekee rikostaustan selvityksen.
 • Kouluttaa itselleen seuraajan.

Koulutus:

 • Partiojohtajaperuskurssi
 • Ko-Gi-kurssi eli partiojohtajien jatkokoulutus
 • Turvallisesti yhdessä

Talkkari

 • Huolehtii Ilmarinkadun Kolosta ja sen irtaimistosta.
 • Organisoi Kolon säännöllisen siivouksen.
 • Korjaa puutteita ja vikoja Kololla.
 • Vastaa Kolon avaimista ja pitää kirjaa avaimien haltijoista.
 • Kouluttaa itselleen seuraajan.

Koulutus:

 • -

Kalustovastaava

 • Pitää lippukunnan kaluston kunnossa ja järjestyksessä.
 • Suorittaa kalustohankintoja oman harkintansa ja johtajaneuvoston päätösten pohjalta.
 • Hoitaa kaluston lainaamista ja vuokraamista.
 • Kouluttaa itselleen seuraajan.

Koulutus:

 • -

Kotisivuvastaava

 • Vastaa lippukunnan kotisivuista.
 • Vastaa kotisivujen asiallisuudesta ja partiomaisuudesta.
 • Päivittää kotisivujen sisältöä tarvittaessa ja säännöllisesti.
 • Pitää tarvittavat tunnukset ja salasanat tallessa.
 • Kehittää kotisivuja oman harkintansa ja johtajaneuvoston ehdotusten mukaan.
 • Kouluttaa itselleen seuraajan.

Koulutus:

 • -

Somevastaava

 • ...

Koulutus:

 • -

Saarijärven Paavo

 • Hoitaa Saarijärven kämpän varauskirjaa.
 • Tiedottaa johtajaneuvostoa Saarijärveen liittyvistä asioista.
 • Vastaa talkoiden järjestämisestä.
 • Kouluttaa itselleen seuraajan.

Koulutus:

 • -

Päätoimittaja

 • Vastaa lippukuntalehti Ällikän toimituksesta ja sisällöstä.
 • On myös juridisessa vastuussa julkaisusta.
 • Pitää lehden sisällön partiomaisena ja hyviä tapoja noudattavana.
 • Kouluttaa itselleen seuraajan.

Koulutus:

 • Partiojohtajaperuskurssi

Toimitussihteeri

 • Suunnittelee ja kerää sisältöä lippukuntalehti Ällikään
 • Rekrytoi ja motivoi avustajia lehden tekoon.
 • Vastaa lehden ilmestymisaikataulusta.
 • Pitää johtanauvoston ajan tasalla lehteen liittyvistä asioista.

Koulutus:

 • Partiojohtajaperuskurssi

Joulumuori

 • Vastaa joulupukkipalvelun järjestämisestä;.
 • Suunnittelee ja toteuttaa joulupukkipalvelun mainostuksen.
 • Hoitaa joulupukkipalvelun rahaliikenteen ja pukkien rekrytoimisen.
 • Huolehtii pukkipalvelussa tarvittavasta kalustosta.
 • Raportoi pukkipalvelusta johtajaneuvostolle.
 • Kouluttaa itselleen seuraajan.

Koulutus:

 • Partiojohtajaperuskurssi

Partiotyöntekijä

 • On yhteydessä lippukunnan johtajiin.
 • Tukee ja kehittää lippukunnan uskontokasvatusta.
 • Toimii yhteyshenkilönä lippukunnan ja taustayhteisön välillä.
 • Muistuttaa erilaisten hakemusten, anomusten ja selosteiden laatimisesta.
 • Auttaa ikäkausijohtajia laadukkaan ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Tekee yhteistyötä lippukunnanjohtajan kanssa.
 • Huolehtii turvallisuusohjeiden noudattamisesta lippukunnan toiminnassa.

Koulutus:

 • -

Toiminnantarkastaja

 • Toiminnantarkastajat valitaan lippukunnan syyskokouksessa.
 • Vastaa lippukunnan tilien ja toiminnan tarkastamisesta.

Koulutus:

 • -